Voda u jezeru Paliću i dalje lošeg kvaliteta

Voda u jezeru Paliću je i dalje lošeg kvaliteta i svrstava se u 5. kategoriju koja nije za turističke i rekreativne svrhe, navode iz ZZJZ.

Kvalitet vode u jezeru Palić je na podjednakom nivou kao i prethodnih godina. Jednom mesečno se vrši sistematsko ispitivanje fizičko-hemijskih i hidroloških parametara, dok se mikrobiološki voda u jezeru ispituje 4 puta godišnje. Kvalitet vode se određuje na osnovu Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i na osnovu Pravilnika o ekološkom statusu površinskih voda. Od ukupno 5, voda u palićkom jezeru svrstava se u najlošiju, petu kategoriju.

U petu klasu, vodu u jezeru Palić svrstava visoka PH vrednost kao i visoka koncentracija organskih materija. Osim toga, u jezeru je se nalaze i alge u velikom broju, a najviše je modro-zelenih algi.

Kada su u pitanju mikrobiološki parametri voda u jezeru Palić je, kao i prethodnih godina ispravna.