Prijave za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici do 18. aprila

Nakon 14 godina Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici prima mladiće i devojke za upis nove generacije đaka. Upis traje do 18. aprila, a ukupno će biti primljeno 210 novih učenika.

Na konkurs mogu da se prijave kandidati koji su državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem na teritoriji naše države, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs za upis u školu. Kandidati moraju imati manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole, da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nemaju izrečenu vaspitnu meru ili kaznu maloletničkog zatvora; potom da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove. Prijava na konkurs se podnosi na obrascu prijave uz ostala neophodna dokumenta.

Prijemni ispit se sastoji iz četiri dela: opšteg lekarskog pregleda, provere bazično motoričkog statusa, psihološke selekcije i specijalističkog lekarskog pregleda. Roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici kandidata biće obavešteni najkasnije 3 dana pre početka testiranja o vremenu i mestu obavljanja lekarskih pregleda, provere bazično-motoričkog statusa i psihološke selekcije. Kandidati su dužni da na testiranje donesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom. Prijemni ispit traje tri dana- prva dva dana realizuje u SŠUP, a treći dan u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu.

Ukupan najveći broj bodova koji kandidat može da ostvari je 324 boda, uzimajući u obzir i bodove ostvarene na takmičenjima kao i uspeh na završnom ispitu i opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole. Detalje o konkursu, kao i o uslovima školovanja zainteresovani kandidati mogu pronaći na sajtu: ssup.edu.rs u odeljku vesti-konkurs.