Država propisala uslove, kako do subvencije za prvu nekretninu

Žene koje su rodile dete 1. januara 2022. godine ili kasnije imaju, ako ispunjavaju određene uslove, pravo na novčanu pomoć za izgradnju, učešće u kupovini, kupovinu kuće ili stana. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti je 20.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Vlada Srbije donela je uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini i odluku o iznosu novčanih sredstava.

Uslov za ovu vrstu pomoći je, između ostalog, da majka prvi put stiče u svojinu kuću ili stan u Srbiji. Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo na ove subvencije može da ostvari i otac deteta.

Takođe, u okviru prijave za pomoć treba dostaviti i dokaz da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, na dan podnošenja zahteva, niži od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Srbiji.

Zahtev za novčanu podršku se može podneti preko nadležnog organa lokalne samouprave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.

Novčana sredstva se mogu dobiti za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana, a maksimalan iznos je 20.000 evra.