Raspisan konkurs za regresiranje troškova prevoza studenata

Pod međugradskim, odnosno, međumesnim prevozom studenata, podrazumeva se prevoz studenata između naseljenih mesta dve opštine, opštine i grada ili dva grada. Prigradske linije se ne regresiraju.

Pravo na regresiranje troškova prevoza imaju studenti koji su stanovnici Subotice, svakodnevno putuju u   međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju, nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima, školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu na teret budžeta i nisu korisnici stipendije ili kredita. Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom konkurisanja dostavi kopiju mesečne karte na ime studenta, za navedenu relaciju.

Od dokumentacije, podnosi se fotokopija lične karte, potvrda fakulteta da student prvi put upisuje godinu  na teret budžeta i fotokopija štedne knjižice, odnosno tekućeg računa kod određene banke, uz obrazac prijave koji se može naći na zvaničnom sajtu Grada ili u Uslužnom centru.

Zahtevi se predaju  u Uslužni centar, radnim danima od 9 do 14 časova, od 5. do 17. februara.