Poreska uprava: Koje sve poreze treba platiti u avgustu

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za avgust, a prvi rok za plaćanja poreza u ovom mesecu istekao je u ponedeljak, za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jun 2021. godine.

Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Naredni rok je 5. avgust za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do 5. u mesecu za ugovore zaključene u prethodnom mesecu.

Takođe, predviđeno je do tada dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI.

Do 10. avgusta je propisan rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.