Pokretanje upravnog spora putem veb (web) aplikacije „eSud“

Građani i advokati u Srbiji više ne moraju da dolaze u Upravni sud ili da poštom šalju tužbu kako bi pokrenuli upravni spor, jer to sada mogu da učine putem veb (web) aplikacije „eSud“, koja omogućava besplatno elektronsko pokretanje i vođenje upravnog spora.
Isto važi i svaki drugi podnesak u toku upravnog postupka, tako da ni građani i advokati koji koriste „eSud“ aplikaciju više neće morati da dolaze u sud osim kada treba da prisustvuju suđenju (ročištu). Takođe ova aplikacija, omogućava građanima i avokatima da se u svakom trenutku prate tok svog postupka, odnosno da izvrše uvid u sve radnje i dokumente u predmetu – kako u one koje su sami podneli, kako i u one koje je podnela suprotna strana ili ih je doneo sud. Za sada je ova aplikacija dostupna za Upravni sud na adresi https://esud.sud.rs, a od sledeće godine iz Ministarstva pravde najavljuju da će biti uvedena i u privredne sudove. Da bi mogla da se koristi praksi potrebno je da građani i advokati imaju sertifikovane elektronske potpise.