Podsticaji za pčelare

Pčelari u Srbiji moći će od 15. aprila do 31. maja da podnose zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje od 800 dinara po košnici Upravi za agrarna plaćanja na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravo na podsticaje može da ostvari pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom, za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica pčela.

“To u praksi znači da svi pčelari koji imaju manje od 20 obeleženih i registrovanih košnica pčela ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj po košnici pčela, dok oni koji imaju preko 1.000 košnica i podnose zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj, neće po automatizmu biti odbijeni zbog prekoračenja propisanog broja košnica, već će im se priznati podsticaji za 1.000 košnica pčela”, navodi se u pozivu Uprave za agrarna plaćanja.

Zahteve za podsticaje pčelari mogu podneti preporučenom poštom na adresu Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd, na propisanom obrascu zahteva koji je sastavni deo Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.

Takođe, pčelari će i ove godine moći da podnesu zahteve elektronskim putem.