Odluka Pokrajinske vlade

Pokrajinska vlada usvojila je Informaciju o hidropotencijalima na kanalskoj mreži hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav (DTD). Na osnovu stručne analize date u Studiji hidroenergetskih parametara hidrosistema DTD i reke Tise, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, sačinilo je pregled mogućnosti za izgradnju malih hidrocentrala na kanalskoj mreži hidrosistema DTD.

Kako je u informaciji navedeno, u studiji su definisani određeni uslovi koji su od značaja za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju malih hidroelektrana na hidrosistemu DTD. Ocenjeno je da takva mogućnost postoji na brani na Tisi kod Novog Bečeja i banatskom delu hidrosistema DTD, dok je za bački deo hidrosistema DTD potrebno uraditi dodatne analize.

 

U zaključcima sa sednice navodi se da je Pokrajinska vlada opredeljena u nameri da se u narednom periodu grade mini hidroelektrane na hidrosistemu DTD, kao obnovljivi izvor energije, koji nije dovoljno iskorišćen. Takođe, Pokrajinska vlada podržava JVP „Vode Vojvodine“ da pokrene postupak javno-privatnog partnerstva radi izgradnje malih hidrocentrala na kanalskoj mreži hidrosistema DTD. Zaključkom se JVP „Vode Vojvodine“ zadužuje da, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, proceni opravdanost primene određenog modela javno-privatnog partnerstva za lokacije koje su definisane kao moguće za izgradnju malih hidrocentrala.