Nasilje nad ženama

U Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine juče je predstavljena Studija o oblicima reagovanja i stavovima stručnjaka u postupanju sa ženama žrtvama nasilja. Studija je rezultat projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji II“, koji zajednički realizuju Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Agencije UN u Srbiji. Predstavljanju Studije prisustvovali su pokrajinski sekretar Predrag Vuletić, Milana Rikanović, šefica Agencije UN WOMEN u Republici Srbiji, predstavnici nevladine organizacije Sekons, kao i predstavnici tužilaštva, centara za socijalni rad, obrazovnih i zdravstvenih institucija i ustanova koje pružaju usluge ženama žrtvama nasilja.
Vuletić je istakao da resorni sekretarijat u saradnji sa nadležnim institucijama na svim nivoima, međunarodnim organizacijama, nevladinim sektorom i medijima, radi na izradi i sprovođenju rodno osetljivih politika, sa posebnim fokusom na poboljšanju ekonomske i socijalne pozicije žena, prevenciju nasilja i integraciju rodne ravnopravnosti u sve sektore rada Pokrajinske vlade. Studija koja je predstavljena rezultat je istraživanja je u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – II faza“. Cilj istraživanja bio je utvrđivanje praksi, razumevanja i stavova zaposlenih u relevantnim institucijama i organizacijama koje pružaju usluge ženama žrtvama nasilja. Fokus je prvenstveno bio na osobama koje pripadaju ranjivim grupama – ( ženama sa sela, Romkinjama i ženama sa invaliditetom), kao i ženama koje su pretrpele specifične oblike nasilja.