MUP raspisao konkurs za osnovnu policijsku obuku

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 600 polaznika na stručno osposobljavanje policijskih poslova, od toga 30 polaznika za područje PU Subotica. Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnomlistu Politika.
Prijava, odnosno obrazac se može podići u policijskoj stanici ili preuzeti sa Internet adrese www.copo.edu.rs. Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija: Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili na Internet adresi www.copo.edu.rs), original uverenje o državljanstvu (ne starije od pola godine), original izvod iz matične knjige rođenih, original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i
vaspitanju, overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg
obrazovanja i vaspitanja, dokaz o uspešno završenim osnovnim strukovnim odnosno osnovnim akademskim studijama na Кriminalističko- policijskom univerzitetu (za
kandidate koji su svršeni studenti Кriminalističko-policijskog
univerziteta), očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije
čipovana, overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije. Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje
jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs; da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju
se raspisuje konkurs; da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa; da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Кriminalističko-policijskog univerziteta); da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju,
ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije
Кriminalističko- policijskog univerziteta; da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji; da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije; da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Sve detaljne informacije u vezi sa Policijskom upravom u Subotici, zainteresovani kandidati mogu dobiti u policijskim ispostavama ili putem telefona 024-630-200.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime