Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica

Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije zeže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini i Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Javni pozivi objavljeni su 31. maja u štampanim medijima: ,,Hrvatska riječ“, ,,Magyar szó“, i ,,Subotičke novine“ , a u publikaciji ,,Poslovi“ su objavljeni danas. Javni pozivi sa obrascima objavljeni su na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs, kao i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs gde se mogu i preuzeti.
Informacije o novim javnim pozivima kao i drugim javnim pozivima mogu se dobiti u Filijali Subotica.
Grad Subotica je lokalnim akcionim planom zapošljavanja planirao i obezbedio sredstva za aktivne mere zapošljavanja u ukupnom iznosu od 7.500.000 dinara a Ministarstvo za rad je za mere aktivne politike zapošljavanja u Subotici izdvojilo 6.136.363,64 dinara. Grad Subotica i NSZ Filijala Subotica sklopili su sporazum o sufinansiranju i realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu.
Udružena sredstva u iznosu od 13.636.363,64 dinara biće utrošena za zapošljavanje nezaposlenih kroz dva programa:
programa subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija u ukupnom iznosu od 9.092.954,548. dinara, od čega iz budžeta grada 5.500.000, a 4.092.954,548 dinara iz budžeta Republike a visina subvencija po licu je 150000,00 dinara po licu , odnosno 180000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama i žrtvama porodičnog nasilja.
programa subvencije za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 4.543.409,092 dinara, od čega iz budžeta grada 2.500.000 dinara a iz budžeta Republike 2.043.409,992 dinara a iznos subvencije za zapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200 000,00 dinara, odnosno 220 000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240 000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge, ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva , ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.