Izveštaj o izvršenju Pokrajinskog budzeta januar-jun 2017

 

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budzetu AP Vojvodine u periodu januar-jun 2017. godine.

U prvom polugodištu, u pokrajinskom budzetu ostvareni su tekući prihodi i primanja sa prenetim sredstvima iz ranijih godina, u iznosu od 36,5 milijardi dinara, što je 57,3 odsto od plana, dok su rashodi i izdaci budzeta izvršeni u iznosu od 27,1 milijardi dinara ili 42,7% od planiranih. Inače, ukupno projektovan obim budzeta za 2017. godinu na dan 30. juna 2017. godine iznosio je 63,6 milijarde dinara.

Dakle, u periodu januar-jun 2017. godine ostvaren je budzetski suficit u iznosu od 3,946 milijardi dinara, dok je odlukom o budzetu za 2017. godinu planiran budzetski deficit od 3,836 milijardi dinara, što je karakteristično za prvu polovinu budzetske godine kada se praktično sprovode aktivnosti koje prethode izvršenju budzeta. Naime, u toku su konkursi, javni pozivi i postupci javnih nabavki čija realizacija će biti okončana do kraja 2017. godine.

Inače, prihodi i primanja u periodu januar – jun 2017. godine veći su za oko 3,970 milijardi dinara ili za 14,83 odsto u odnosu na isti period 2016. godine.