Dva nova konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisani je dva nova konkursa u okviru projekta „IPA 2013 – Podrška programu zapošljavanja NSZ“.

Prvi konkurs odnosi se na program za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima.
Javni poziv za program subvencionisanja novog zapošljavanja oročen je do 3. maja. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u jednokratnom iznosu odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru. Uslov je da otvaraju radna mesta, zapošljavaju viškove zaposlenih ili dugoročno nezaposlena lica. Iznos subvencije je 150.000 za poslodavce sa područja GRADA SUBOTICE i OPŠTINE BAČKA TOPOLA, a 200.000 dinara za poslodavce u OPŠTINI MALI IĐOŠ.
Drugi konkurs se odnosi na učešće u finansiranju programa obuke, na zahtev poslodavca. Finansijska podrška predviđena ovim konkursima odnosi se na teže zapošljive grupe.
Program obuke za poznatog poslodavca podrazumeva finansijsku podršku za organizovanje obuka za nezaposlene, a realizuje se ukoliko na evidenciji nezaposlenih nema lica sa potrebnim znanjima i veštinama. Poslodavac je obavezan da sa nezaposlenima, koji uspešno završe obuku, zasnuje radni odnos.
U program obuke mogu se uključiti nezaposleni iz grupa mladih do 30 godina, starijih od 50 godina, viškova zaposlenih, pripadnika romske nacionalnosti, dugoročno nezaposlenih, nezaposlenih bez kvalifikacije, ili sa niskom kvalifikacijom, kao i radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najduže do 3. juna. Na ovaj konkurs mogu da apliciraju poslodavci iz privatnog sektora i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Informacije o datom programu, iznosu sredstava, uslovima učešća, pravima i obavezama korisnika programa, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev za učešće, i druge detalje svi yainteresovani mogu pronaći na oglasnoj tabli i na sajtu NSZ.