Bespovratna isporuka merkantilnog kukuruza uzgajivačima mlečnih krava

Do 23. novembra otvoren je Poziv za uzgajivače mlečnih krava koji ispunjavaju određene uslove, za ostvarivanje prava na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza. Prijave se podnose preporučenom pošiljkom Poljoprivrednoj stručnoj savetodavnoj službi Subotica.

U cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava Direkcija za robne rezerve će izvršiti bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilmog kukuruza. Uzgajivači imaju pravo na do maksimalno 240 kg kukuruza po kravi po podnetoj prijavi. Bespovratna isporuka se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava, a mlečna krava je svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja javnog poziva, stoji u tekstu poziva. Pravo na bespovratnu pomoć u vidu merkantilnog kukuruza mogu ostvariti fizička lica- nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji ispunjavaju određene uslove.

Javni poziv otvoren je do 23. novembra, a uz obrazac prijave koji se može skinuti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, podnosilac je dužan da dostavi i određene dokumente koji ne mogu biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave. Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Obrazac prijave sa dokumentacijom se dostavlja Poljoprivrednoj stručnoj savetodavnoj službi u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom, sa naznačenim imenom i prezimenom, adresom prebivališta podnosioca prijave, kontakt telefonom i napomenom: “Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava”.